Địa chỉ: 254 đường Hoà Hảo, Phường 4 quận 10 TP.HCM

 

Bản đồ đường đi tời bệnh viện Hòa Hảo: