Liên hệ


Địa chỉ: 254 đường Hoà Hảo, Phường 4 quận 10 TP.HCM - ĐT: 08-9270284 FAX: 08-9272543

Email: medic@hcm.vnn.vn